Игры


Да­сле­да­ван­не 65 сем’­яў, што пра­во­дзі­ла­ся Дзі­ця­чым ме­ды­цын­скім цэнт­рам Ко­э­на, вы­яві­ла су­вязь па­між гуль­ня­мі і сла­ба раз­ві­тай мо­вай, пі­ша Thе Tеlеgrарh.Атрым­лі­ва­ец­ца, гуль­ні не раз­ві­ва­юць дзя­цей, хоць баць­кі так і не лі­чаць. Па­вод­ле ста­тыс­ты­кі, дзе­ці па­чы­на­юць ка­рыс­тац­ца сэн­сар­ны­мі пры­ла­да­мі ў 11 ме­ся­цаў. І час вы­ка­ры­стан­ня скла­дае пры­клад­на 30 хві­лін на дзень. Роз­ні­цы ў раз­віц­ці ў дзя­цей, якія гу­ля­лі ў "раз­ві­ва­ю­чыя" і ў звы­чай­ныя гуль­ні, ня­ма, сцвяр­джа­юць на­ву­коў­цы.

Ад­нак дзе­ці, якія гу­ля­лі ў звы­чай­ныя гуль­ні на­кшталт Аngrу Bіrds або Fruіt Nіnjа, усё-та­кі горш спраў­ля­лі­ся з тэс­та­мі на маў­лен­чыя на­вы­кі, якія тычыліся і ра­зу­мен­ня пра­мо­вы, і са­мо­га на­вы­ку га­вор­кі.

Экс­пер­ты за­яў­ля­юць, што тэх­ніч­ныя на­він­кі не мо­гуць за­мя­ніць ува­гі баць­коў.
Нужные услуги в нужный момент